Bomenstichting Achterhoek staakt overleg met de gemeente Lochem over het behoud van bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden. Onlangs zaten gemeente en Bomenstichting met elkaar om tafel. Volgens de Bomenstichting werd toen gesteld dat het om 46 bomen zou gaan die niet gekapt zouden worden. Dat terwijl eerder volgens de Bomenstichting altijd sprake was van 330. De stichting voelt zich niet serieus genomen door de gemeente en noemt dit voorval het zoveelste in een reeks met de gemeente. De bomen ziet geen heil meer in verder overleg. Bron Stentor

Laan

Reactie Gemeente Lochem:

Ondanks inspanningen van zowel de Bomenstichting Achterhoek als de gemeente is het niet gelukt om een gedeeld beeld te krijgen over het aantal te kappen bomen. Enkele weken geleden kwam de verwarring tijdens een gesprek aan het licht. De verwarring over het aantal was ontstaan doordat voor de Bomenstichting en de gemeente de term ‘beeldbepalend’ verschillend uitleggen. Het verschil zit ‘m vooral in het feit dat de Bomenstichting in het buitengebied ook uitheemse soorten (zoals de Amerikaanse eik) tot de beeldbepalende bomen rekent en de gemeente alleen de inheemse. Met de opbrengst van de crowdfundingsactie zouden dit jaar 46 gezonde bomen gered kunnen worden.

Wij betreuren het natuurlijk dat de Bomenstichting uit de overleggen met de gemeente is gestapt.

Achtergrond beleid laanbomen buitengebied: In mei 2016 is het beleid voor onderhoud, kap en herplant van bomen langs wegen in het buitengebied vastgesteld. Voor het opstellen van het beleid en budget is samen met de belangengroepen landbouw, recreatie, natuur & landschap en inwoners gezocht naar een nieuwe manier van laanbomenbeheer in het buitengebied. Dit is een traject van bijna twee jaar geweest. In mei 2016 in het beleid Duurzaam beheer bomen buitengebied vastgesteld. Uitgangspunt van het beleid is dat we zuinig moeten zijn op ons landschap. Bomen geven het Achterhoekse landschap karakter en dragen bij aan een gezond leefklimaat. Goed onderhoud van onze laanbomen is dus belangrijk. Dat onderhoud bestaat uit snoei, kap en herplant. Kappen doen we liever niet, maar soms kunnen we niet anders als bomen de veiligheid van weggebruikers in gevaar brengen. Ook als langs een weg nieuwe aanplant nodig is, moeten we eerst bomen kappen om ruimte en licht te creëren voor de nieuwe bomen. Voor elke gekapte boom plaatsen we een nieuwe terug. 

Update 18-04-2017

Reactie Bomenstichting Achterhoek

De reactie van de gemeente in uw artikel verbaast ons zeer; zoals vermeld is er tijdens geen enkel overleg met de gemeente gesproken over inheems/uitheems, en zeker niet in relatie tot “beeldbepalend”.

Onderstaand vindt u de juiste toedracht rond deze zaak.

------------

 

Geachte Donateurs en Sympathisanten,

Vorige week lieten wij u weten dat de gemeente Lochem ons op 28 maart onaangenaam verraste met het feit dat het volgens hen “altijd al om 46 bomen was gegaan” i.p.v. het aantal van 330 waarover een jaar lang is gesproken zonder enig tegenbericht van wethouder Kottelenberg en van betreffende ambtenaar, met wie bovendien correspondentie bestaat waarin we dit aantal noemen.

Dezelfde ambtenaar staat overigens tevens in onze verzendlijst, en heeft daarmee gedurende een lange periode vele gelegenheden gehad op dit aantal te reageren en daarmee onze Stichting dus al in een zeer vroeg stadium op dit “misverstand” te wijzen.

De bewuste e-mail waarin het aantal van 46 eerder aan ons kenbaar zou zijn gemaakt, blijkt echter niet te bestaan.

Dat compenseert de gemeente met: “dat onze Stichting dan maar eerder op hun uitnodiging had moeten ingaan om te komen praten over besteding van het Crowdfunding bedrag; dan waren deze misverstanden voorkomen”.

Echter gaven wij vorig jaar duidelijk aan om de tafel te zullen gaan zodra bekend werd welke bomen het betrof, en tevens wanneer het Flora en Fauna (F&F) onderzoek zou zijn afgerond. Beide punten uiteraard als voorwaarden om concreet en effectief in gesprek te kunnen gaan.                                                                 

Eind oktober zou Staring Advies deze F&F rapportage indienen. Van tijd tot tijd berichtte men ons dat de afronding van dit F&F onderzoek echter nog steeds op zich liet wachten.  

Op 30 januari ontvingen wij een “Quick scan” van Staring Advies; dat is nog geen volwaardig F&F onderzoeksrapport, maar daarmee konden we een afspraak maken.

Daar kwam nog tussen dat de gemeente eerst nog “druk was met de omwonenden” van de te kappen bomen aan de Mettrayweg in Eefde, zoals u in een eerder bericht heeft kunnen lezen.

Na het gesprek ontvingen wij op vrijdag 31 maart een mail van de ambtenaar, met een tekst over “de 46 bomen” voor de website van de gemeente. Of “wij ons hierin konden vinden?”. “Nee; wij wachten immers nog steeds op de bewuste mail hierover die ons was toegezegd om daarmee eerst onze achterban informeren, want we vinden het niet correct dat deze hier via de gemeentelijke site achter zou moeten komen”. Vervolgens werd deze tekst toch op de website geplaatst en tevens via hun nieuwsbrief van 2 april toch verzonden, bovendien krom geantidateerd.

Op onze vraag ‘waarom’ is geen reactie gekomen.

Kortom:

Deze incidenten staan niet op zichzelf; tezamen met onze eerdere vele berichten over dit onderwerp (http://bomenachterhoek.blogspot.nl/search/label/Lochem) kunt u zien dat dit verhaal zo langzamerhand is verworden tot een ordinaire soap.

Dit laatste is dan ook de druppel geworden waardoor we helaas hebben moeten concluderen dat er wat ons betreft onvoldoende vertrouwen is overgebleven.

Uiteraard valt het ons niet licht hiermee ook afscheid te moeten nemen van deze 46 bomen. Maar een goede basis om op verder te kunnen ziet er wat ons betreft anders uit.

Op deze wijze zien wij er helaas geen heil meer in. Immers geeft de gemeente hiermee weinig blijk van het serieus nemen van onze Stichting, en daarmee tenslotte ook van u als achterban, waarvan velen hebben gedoneerd aan de Crowdfunding.

Overleg m.b.t. andere lopende zaken met de gemeente Lochem gaat wat ons betreft wel gewoon door.

De eerste ronde van de kap van de 6.600 bomen is inmiddels dus begonnen.

Als gevolg hiervan krijgen wij steeds meer reacties van boze omwonenden die, zonder door de gemeente gewaarschuwd te zijn, worden geconfronteerd met kap van bomen in hun leefomgeving. Hun schriftelijke klachten aan de gemeente worden beantwoord met een te mooi om waar te zijn brief over de “zorgvuldigheid en duurzaamheid” waarmee men toch maar wel duizenden bomen kapt.

En dit is nog maar het begin. Zo zullen steeds meer inwoners in hun omgeving met deze kap te maken krijgen. Laten we hopen dat dit zijn effect zal hebben op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar!

Wij danken u voor uw vertrouwen en zullen uw gift binnenkort terugstorten op uw rekening.

Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek

Marjan Houpt, secretaris

 Klik hier voor het volledige artikel op: MooiLochem